Grammatica: Het begin

Ontleden

Luister en lees de tekst en vul de ontbrekende woorden in. Succes

Grammatica

Grammatica is het ontleden van een zin. Als je goed kunt ontleden, weet je hoe je zinnen opbouwt. Je kunt dan ook goed beredeneren hoe de spelling van een woord is. De grammatica gebruik je voor alle talen, zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits en Latijn.
Bij grammatica maken we onderscheid in redekundig ontleden en taalkundig benoemen.
Bij redekundig ontleden ontleed je de zin in . De zinsdelen geef je hier een naam: persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke voor- of nabepaling. Een is een woord dat of woordgroep die ik in zijn geheel kan zetten, zonder dat de betekenis van de zin verandert.
Bij taalkundig benoemen benoem je elk . Bij taalkundig benoemen gebruik je woorden als voorzetsel, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoord. Er zijn er meer. Ook zijn er verschillende woordgroepen. Later daarover meer.

Succes